Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Huis - Maison BOGAERT bv

gevestigd te 8620 Nieuwpoort-bad, Vlaanderenstraat 14 0001. BTW nr. BE 0542 900 684
Versie geldig vanaf 01/08/2017

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Huis-Maison BOGAERT bv . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Huis-Maison Bogaert bv. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Huis-Maison BOGAERT bv behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Huis-Maison BOGAERT bv erkend.
1.4 Huis - Maison BOGAERT bv garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering en Verzending

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Huis-Maison BOGAERT bv  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan-wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht via mail en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Hiervoor heeft de consument 7 dagen na die maand tijd, de annulering van de bestelling dient te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.
2.3 Aan de leveringsplicht van Huis-Maison BOGAERT bv zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Huis-Maison BOGAERT bv geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Verzendingkosten: Dit word steeds vooraf met de klant besproken en meegedeeld.

Huis-Maison BOGAERT bv behoudt zich het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief verzendingskosten.
3.4 Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Huis-Maison BOGAERT bv heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering via email melding te maken bij Huis-Maison BOGAERT bv.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in “nieuwstaat” verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Huis-Maison BOGAERT bv er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Artikelen gekocht tijdens de solden periode kunnen uitzonderlijk geretourneerd worden door contact op te nemen via info@maisonbogaert.be

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Huis-Maison BOGAERT bv dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Huis-Maison BOGAERT bv. Huis-Maison BOGAERT bv zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij we daarvoor verplicht worden.
5.2 Huis-Maison BOGAERT bv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Huis-Maison BOGAERT bv maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Huis-Maison BOGAERT bv zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Huis-Maison BOGAERT bv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van Huis-Maison BOGAERT bv gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6.5 Huis-Maison BOGAERT bv kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Huis-Maison BOGAERT bv en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Huis-Maison BOGAERT bv op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Huis-Maison BOGAERT bv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Huis-Maison BOGAERT bv gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Huis-Maison BOGAERT bv is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Huis-Maison BOGAERT bv alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.
9.3 Huis-Maison BOGAERT bv behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Huis-Maison BOGAERT bv gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Huis-Maison BOGAERT bv geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.
9.4 Indien Huis-Maison BOGAERT bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Eigendomsrecht

10.1 Huis-Maison BOGAERT bv blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is

voldaan.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Huis-Maison BOGAERT bv en afnemer is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Herroepingsrecht

Het heroepingsformulier kan hier worden ge-download

Het ODR platform is via deze link consulteerbaar.

De link betreffende herroepingsrecht is hier te consulteren