ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUIS MAISON BOGAERT

1. Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle tussen Huis Maison Bogaert en de klant (hierna: de Koper) gesloten overeenkomsten. 

1.2. De Koper erkent dat hij deze Algemene Voorwaarden ter kennis heeft gekregen, dat hij deze heeft gelezen en dat hij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Enige afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door Huis Maison Bogaert worden bevestigd op de bestelbon.

1.3. Huis Maison Bogaert houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden zal echter niet van toepassing zijn op een reeds geplaatste bestelling.

1.4. De bestelbon bepaalt de specifieke voorwaarden waaronder: (i) de Koper de goederen koopt en (ii) Huis Maison Bogaert de goederen en/of diensten aan de Koper levert. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen opgenomen in de bestelbon en deze Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen opgenomen in de bestelbon primeren.

1.5. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van de bestelling door de Koper, op het moment dat beide partijen de bestelbon hebben ondertekend.

1.6. De koper kan zijn bestelling na ondertekening van de bestelbon in principe niet meer wijzigen. Gelijkwaardige aanpassingen en wijzigingen aan de gekozen goederen zijn evenwel mogelijk, indien de verkoper zich hiermee uitdrukkelijk akkoord verklaart.

1.7. Indien het contract gesloten wordt door meerdere kopers dan zijn alle kopers die de bestelbon ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van het contract

1.8. Door het plaatsen van de bestelling, ontstaat de betalingsverplichting in hoofde van de Koper. 

2. Prijzen 

2.1.  De prijs die vermeld wordt op de bestelbon is een vaste prijs voor het geheel behalve indien de bestelbon uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt.

Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of plaats en/of omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht om extra kosten aan te rekenen.

Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Voor de artikelen die op de bestelbon voorkomen, worden de prijzen gewaarborgd tegen elke tariefverhoging. Zij kunnen enkel herzien worden in geval van een koerswijziging, die een verhoging van de waarde van het artikel tot gevolg heeft.

Bij het plaatsen van een bestelling dient de koper een minimum voorschot van 25 % te storten. 

2.2. De Koper kan aan zijn betalingsverplichting voldoen door middel van Bancontact/Visa/Mastercard of een bankcheque bij levering. Contante betalingen worden enkel aanvaard voor bestellingen met een waarde lager dan 3.000 EUR.

2.3. Huis Maison Bogaert is steeds gerechtigd om de betaling van een voorschot gelijk aan 25% van de totale prijs (inclusief BTW en andere kosten, zoals opgenomen in de bestelbon) te eisen. In geval van bestellingen op niet courante maten en/of kleuren is Huis Maison Bogaert gerechtigd een voorschot van 50% van de totale prijs (inclusief BTW en andere kosten, zoals opgenomen in de bestelbon) te vragen. Elk gevraagd voorschot dient betaald te worden binnen de week na het plaatsen van de bestelling. De Koper erkent dat de bestelling niet zal worden uitgevoerd door Huis Maison Bogaert of haar toeleveranciers, tot op het ogenblik dat het voorschot wordt betaald door de Koper. 

2.4. Indien op vraag van de Koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn, de plaats van levering en/of de omstandigheden van levering, of indien de Koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt aan Huis Maison Bogaert, zal Huis Maison Bogaert de hiervoor gemaakte aanvullende  kosten aan de Koper in rekening te brengen. 

2.5. Bij niet of laattijdige betaling van het openstaande saldo zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, op basis van de wettelijke interestvoet. Daarnaast is de Koper ertoe gehouden een forfaitaire schadevergoeding van 10% te betalen op elk openstaande factuurbedrag.

2.6. Indien de Koper, na het plaatsen van een bestelling en het invullen van de bestelbon, de bestelbon annuleert, zal Huis Maison Bogaert gerechtigd zijn om een forfaitaire annuleringskost ter waarde van 30% van de totale prijs (inclusief BTW en andere kosten, zoals opgenomen in de bestelbon) te eisen. Voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Huis Maison Bogaert om een hogere schadevergoeding te vorderen in het geval dat de door Huis Maison Bogaert werkelijk geleden schade die voortvloeit uit de annulering van de bestelbon de waarde van 30% van de aankoopprijs overstijgt. 

- Alleen in geval van bewezen overmacht in de zin van art. 1147-1148 B.W. zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.
- Het recht om de overeenkomst te verbreken eindigt evenwel van zodra de goederen werden geproduceerd en of in stock bij de verkoper ter beschikking zijn voor levering.
- Geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.
-  Een stilzwijgende verbreking kan afgeleid worden uit het langdurig niet reageren door de ene partij op correspondentie van de andere partij.
- Deze clausule geldt onverminderd het herroepingbeding dat vermeld staat op de voorzijde van de bestelbon en dat evenwel alleen van toepassing is bij verkopen die vallen onder art. 60 WMPC.

2.7.  De prijs die vermeld wordt op de bestelbon is een vaste prijs voor het geheel behalve indien de bestelbon uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt.

Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of plaats en/of omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht om extra kosten aan te rekenen.
Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.
Voor de artikelen die op de bestelbon voorkomen, worden de prijzen gewaarborgd tegen elke tariefverhoging. Zij kunnen enkel herzien worden in geval van een koerswijziging, die een verhoging van de waarde van het artikel tot gevolg heeft.

3. Levering 

3.1. Partijen bepalen in onderling overleg de indicatieve leveringstermijnen van de goederen, zoals opgenomen in de bestelbon. Huis Maison Bogaert stelt redelijke inspanningen om de levering van de goederen te voorzien in de met de Koper overeengekomen termijn. De levering vindt plaats op het door de Koper opgegeven adres. 

3.2. Bij overschrijding van de opgenomen leveringstermijn zal Huis Maison Bogaert het nodige doen opdat de levering zo snel als mogelijk wordt volbracht. 

3.3. Aan de leveringsplicht van Huis Maison Bogaert zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Huis Maison Bogaert geleverde goederen op het opgegeven adres door de Koper  zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van aanvaarding, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

De Koper zal bij het ontvangen van de goederen, deze goederen onderzoeken op eventuele zichtbare gebreken. De goederen worden geacht te zijn aanvaard door de Koper op de dag van de levering, behalve ingeval een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht door de Koper per aangetekende brief of per mail aan Huis Maison Bogaert wordt overgemaakt binnen de vijf (5) werkdagen op het adres van de maatschappelijke zetel (Vlaanderenstraat 14/0001 - 8620 Nieuwpoort). Huis Maison Bogaert houdt zich het recht voor om elke klacht met betrekking tot gebreken te onderzoeken.

Indien een klacht na thuisbezoek bij de Koper, na grondig onderzoek en eventueel overleg met de leverancier, ongegrond blijkt, is Huis Maison Bogaert gerechtigd om een forfaitaire kost van 75 EUR aan te rekenen. 

3.4. De kosten van de eerste levering op het opgegeven adres van de Koper worden vermeld op de bestelbon. De levering gebeurt op weekdagen vanaf 7 uur . Bij weigering van de levering wordt een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de leveringskost, zoals opgenomen in de bestelbon, aangerekend. 

3.5. Bij een tweede aanbieding aan het opgegeven adres zal er automatisch een bijkomend bedrag van 40 EUR als leveringskost worden aangerekend. Ingeval van levering met vrachtwagen zal er automatisch een bijkomend bedrag van 140 EUR als leveringskost worden aangerekend (2 chauffeurs voor grotere stukken). 

4.  Betalingen

 4.1. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. In geval van niet-betaling is de verkoper gerechtigd de levering uit te stellen tot aan die betaling.

Ook de voorschotten dienen tijdig te worden betaald teneinde vertraging in de uitvoering van de overeenkomst te vermijden. De verkoper is niet verplicht de bestelling in productie te nemen of leveringsdata voor te stellen zolang het overeengekomen voorschot niet werd betaald.

 4.2. De facturen niet betaald op vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een schadevergoeding van 10 % met een minimum van 65 €, meer een nalatigheidintrest van 10 % op jaarbasis.

Indien de koper bedragen te vorderen heeft van de verkoper zullen dezelfde verwijlintresten en hetzelfde schadebeding van toepassing zijn.

5.  Overmacht 

5.1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Huis Maison Bogaert waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, zoals (maar niet gelimiteerd tot): oorlog, oproer, mobilisatie, embargo, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, moeilijkheden in de grondstoffenaanvoer, invoer- of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, onwerkbaar weer, lawines, aardbevingen, brand, pandemie (waaronder gezondheidsepidemieën), overstromingen of andere natuurrampen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren goederen en het niet of laattijdig voldoen aan verplichtingen door leveranciers.

5.2. Huis Maison Bogaert zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen in het geval dat Huis Maison Bogaert door een geval van overmacht wordt verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen (waaronder de leveringsplicht).

5.3. De Koper is gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren vanaf het moment dat de overmachtssituatie waarin Huis Maison Bogaert zich bevindt een termijn van twaalf (12) weken overschrijdt.

6. Garantie en conformiteit van de levering 

6.1. Huis Maison Bogaert garandeert dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. 

6.2. Er geldt een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de goederen dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de goederen. Klachten wegens gebreken dienen zo snel als redelijkerwijze mogelijk en alleszins binnen twee (2) maanden vanaf de dag dat het gebrek werd vastgesteld, gemeld te worden aan Huis Maison Bogaert. Bij gebreke aan mededeling van klachten binnen een termijn van één jaar nadat het gebrek werd vastgesteld, verliest de Koper het recht om een vordering in te stellen en zal de betreffende klacht als niet-ontvankelijk beschouwd worden.

6.3.  Valt niet onder voormelde garantie: (i) door gebruik veroorzaakte normale slijtage en verontreiniging; (ii) schade als gevolg van vocht, temperatuur, licht en weersinvloeden; (iii) verkleuringen door kledij; (iv) vlekken of schade door behandeling met goederen; (v) beschadiging door een externe oorzaak. Bijkomend geldt de garantie ook niet indien: (i) de Koper jegens Huis Maison Bogaert in gebreke is; (ii) de Koper de geleverde goederen heeft gerepareerd en/of bewerkt; (iii) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig werden onderhouden/gebruikt of in strijd met aanwijzingen van Huis Maison Bogaert en/of de gebruiksaanwijzingen op de verpakking zijn behandeld. 

6.4. Salons en stoelen: Huis Maison Bogaert wijst er uitdrukkelijk op dat verschillend gebruik van diverse zitplaatsen het uitzicht en het zitcomfort anders kan beïnvloeden. Op termijn kan een merkbaar verschil in zithardheid ontstaan op veel gebruikte zitplaatsen ten opzichte van minder gebruikte zitplaatsen. De hierdoor veroorzaakte, blijvende uitrekking van de bekledingsmaterialen (plooivorming) is geen reden tot klacht. Kleurafwijkingen en structuurverschillen ten opzichte van stalen en bijbestellingen kunnen eveneens voorkomen en dienen, binnen redelijke grenzen, te worden geaccepteerd. 

6.5. Indien klachten van Koper door Huis Maison Bogaert gegrond worden bevonden, zal Huis Maison Bogaert naar haar keuze de geleverde goederen kosteloos vervangen of  herstellen. De beschadigde goederen worden desgevallend, zo snel mogelijk en op kosten van Huis Maison Bogaert opgehaald op het door de Koper opgegeven adres. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1. Behoudens de wettelijk geregelde productaansprakelijkheid is Huis Maison Bogaert alleen aansprakelijk voor of gehouden tot schadevergoeding voor grove tekortkomingen aan haar verplichtingen, dan wel voor haar opzet of bedrog.

7.2. Huis Maison Bogaert is niet gehouden tot enige aansprakelijkheid voor de specifieke werking/gebruik of resultaten die de Koper aan de goederen toekent, en die afwijken van het normale gebruik van de goederen. 

7.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Huis Maison Bogaert beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade.

7.4. Huis Maison Bogaert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan toebehoren of andere objecten door het verkeerd aanwenden van de goederen (waaronder elk gebruik door de Koper of een derde, dat afwijkt van de gebruiksaanwijzingen op de verpakking).

8. GDPR 

In het kader van deze Algemene Voorwaarden zal Huis Maison Bogaert persoonsgegevens van de Koper verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Huis Maison Bogaert verwijzen we naar de privacyverklaring die raadpleegbaar is op onze website www.maisonbogaert.be

9. Klachtenprocedure 

Als de Koper klachten heeft, dan kan hij of zij contact opnemen met Huis Maison Bogaert via e-mail op info@maisonbogaert.be of via telefoon op 058/23.21.77

10. Toepasselijk recht 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van de Nederlandstalige kamer van het arrondissement Gent/afdeling Veurne zijn bevoegd.